Hak sivil,

Definisi hak Sivil:

  1. Hak peribadi yang diperoleh oleh individu dengan menjadi warganegara atau pemastautin, atau hak automatik untuk kebebasan tertentu yang diberikan oleh undang-undang atau adat. Hak sivil tertentu (seperti hak untuk kesetaraan, kebebasan, pemerintahan yang baik, keadilan, dan proses undang-undang yang wajar) tidak berlaku seperti hak asasi manusia dan hak semula jadi, sementara yang lain (seperti hak untuk memegang jawatan awam) bergantung pada tingkah laku yang dan boleh hilang. Juga disebut kebebasan awam.

Bagaimana menggunakan hak Sivil dalam ayat?

  1. Dia mendakwa hak-hak sipilnya dilanggar kerana kolej itu menolak untuk mengakuinya berdasarkan bangsa dan agamanya.
  2. Banyak negara melindungi hak sivil individu melalui beberapa jenis jaminan perlembagaan, seperti Rang Undang-Undang Hak Amerika yang merupakan sepuluh pindaan pertama terhadap Perlembagaan.
  3. Setelah ditarik dan disoal, James merasakan bahawa pegawai polis itu memperlakukannya secara tidak adil dan melanggar hak sivilnya.

Makna Hak Sivil & Definisi hak sivil