Wajib,

Definisi Wajib:

  1. Mengandungi atau membentuk kebenaran dan / atau perintah.

  2. Dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan; wajib.

Sinonim Wajib

Mutlak, Berwibawa, Mengikat, Canonical, Choiceless, Commanded, Commanding, Compelling, Compulsatory, Wajib, Conclusive, De rigueur, Decisive, Decretory, Demanded, Dictated, Didactic, Entailed, Essential, Exigent, Final, Forced, Formulary, Hard dan fast , Keras dan Cepat, Imperatif, Tidak Berguna, Penting, Dipaksakan, Sangat diperlukan, Tidak dapat dielakkan, Instruktif, Tidak Sukarela, Tidak Boleh Dibatalkan, Diamanatkan, Harus, Perlu, Perlu, Perlu, Perlu, Wajib, Resmi, Peremptory, Preceptive, Prescription, Prescript, Prescriptive , Peraturan, Wajib, Syarat, Rubrik, Standard, Berkanun, Muktamad, Mendesak, Tanpa banding, Tanpa pilihan, Wajib, Wajib, Mengikat, Wajib

Bagaimana menggunakan Wajib dalam ayat?

  1. Memakai topi keledar diwajibkan untuk penunggang basikal.

Makna Wajib & Takrif Wajib