"Di mana itu" atau "di mana itu" keduanya betul. Dalam ayat deklaratif (di mana ia berada), kata kerja mengejar subjek, tetapi dalam ayat interogatif (di mana ia) terbalik & subjek mengejar kata kerja

di mana

, Yang pertama adalah ayat interogatif tetapi yang kedua tidak, itu adalah bahagian kalimat deklaratif dan juga memerlukan konteks yang tepat.

Yang manakah betul secara tatabahasa di mana atau di mana ia berada?

Dalam ayat berikut di mana ia berada ? Dan di mana ia berada, ayat pertama betul secara tatabahasa jika terdapat tanda tanya di akhir. Ia akan menjadi ayat interogatif yang betul dari segi tatabahasa kerana subjeknya muncul selepas kata kerja. Kalimat kedua juga betul apabila digunakan sebagai bahagian dari ayat deklaratif. Tetapi untuk ayat interogatif, tidak betul kerana, dalam ayat ini subjeknya muncul sebelum kata kerja. Dalam dua ayat yang dibincangkan di atas adalah di mana ia berada dan di mana ia berada, jelas bahawa ayat pertama adalah gramatis betul untuk ayat interogatif. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahawa ayat kedua tidak betul. Walaupun tidak tepat untuk ayat interogatif, tetapi itu adalah pecahan dari ayat deklaratif. Kedua-dua ayat ini betul jika digunakan dalam konteks yang betul.

Di manakah ia berada?

Ia mewakili ayat tanya. Tanda tanya harus diletakkan pada akhirnya. Dalam ayat ini, penutur tidak diketahui lokasinya. Dia ingin diketahui mengenai lokasi tersebut. Lebih-lebih lagi, dalam ayat ini kata kerja hadir sebelum subjek yang menunjukkan bahawa itu adalah ayat interogatif. Sekiranya kita meletakkan kata nama di tempatnya dalam kalimat, maka akan menjadi lebih jelas.

  • Di manakah letaknya taman itu?

Di mana ia berada?

Ia mewakili kalimat deklaratif dan bukannya ayat interogatif. Pada dasarnya ia digunakan ketika pembesar suara ingin mengatakan sesuatu mengenai lokasi . Melalui contohnya akan menjadi lebih jelas Seperti jika kita katakan

  • Saya tahu di mana letaknya taman itu? .

Ayat interogatif:

Ayat tanya ialah jenis ayat yang digunakan untuk mengemukakan soalan. Struktur tatabahasa ayat interogatif menunjukkan bahawa ia mengajukan soalan. Ayat interogatif diikuti dengan tanda tanya pada akhirnya. Kalimat-kalimat ini cukup berguna kerana, dalam kehidupan seharian kita sering mengajukan banyak pertanyaan mengenai diri kita dan persekitaran kita dari orang-orang yang berdekatan dengan kita. Kalimat ini membolehkan kita mengumpulkan maklumat dan membersihkan semua kekeliruan dari minda kita. Kalimat-kalimat ini juga mewujudkan perbualan yang menarik antara dua orang.

Struktur: Ayat interogatif mempunyai subjek dan kata kerja seperti ayat asertif biasa tetapi susunannya berubah. Dalam ayat interogatif subjek datang selepas kata kerja atau antara bahagian kata kerja.

Sebagai contoh :
1. Anda telah menggosok gigi. (Kalimat deklaratif)
2. Adakah anda menggosok gigi? (Ayat soal siasat)

Dalam ayat di atas mempunyai kata kerja bantu (Kata kerja bantu juga disebut kata kerja bantu. Ia digunakan di sepanjang kata kerja utama). Subjek datang antara kata kerja bantu.

Jenis:

Soalan-soalan ayat tanya boleh terdiri daripada dua jenis.

Kalimat interogatif tertutup: Dalam ayat interogatif jenis ini, soal selidik mengemukakan soalan sedemikian rupa sehingga jawapannya mestilah jawapan ya atau tidak atau respons statik. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahawa dalam jenis ayat ini, soal selidik memberikan pilihan secara tidak langsung kepada soalan. Tindak balas boleh diberikan dalam jawapan satu perkataan.

Sebagai contoh:

1. Adakah anda makan epal?
2. Adakah anda mempunyai sesuatu untuk dimakan?
3. Adakah anda suka berenang?

2. Ayat interogatif terbuka:

Dalam ayat interogatif terbuka, kuesioner menanyakan soalan yang tidak dapat dijawab dengan ya atau tidak atau respons statik. Jenis soalan ini memerlukan penyataan yang lengkap sebagai jawapan. Jawapan ini sudah diketahui oleh penutur. Soalan interogatif terbuka biasanya bermula dengan kata tanya. Kata interogatif digunakan untuk mengajukan soalan dalam ayat interogatif. Kata-kata ini adalah apa, mana, di mana, kapan, siapa, siapa, siapa, mengapa, apakah, dan bagaimana. Kata-kata ini kadang-kadang disebut sebagai perkataan WH kerana kebanyakannya dimulakan dengan huruf Inggeris WH.

di mana

Ayat interogatif terbuka dimulakan dengan kata tanya atau kata tanya, dan kemudian didahului dengan kata kerja dan subjek.

Sebagai contoh:
1. Apakah cara yang betul untuk ke masjid?
2. Di mana anda tinggal?
3. Bilakah anda tidur?

Di mana?

Kalimat di mana ia berada? Merupakan ayat interogatif terbuka yang dimulakan dengan kata tanya dan kemudian dilanjutkan dengan kata kerja dan subjek. Soalan ini menanyakan tentang lokasi tempat tertentu.

  1. Di manakah masjid Faisal berada?
  2. Di manakah kebun itu terletak? Jadi, ayat ini menunjukkan susunan ayat interogatif yang betul.

Kalimat Deklaratif:

Kalimat deklaratif adalah jenis ayat yang memberikan pernyataan. Ayat-ayat ini juga disebut ayat asertif. Ayat-ayat ini mengandungi fakta dan pendapat yang membolehkan pembaca mengetahui tentang sesuatu perkara. Kalimat ini selalu diikuti dengan tanda baca tanda titik. Kalimat-kalimat ini sangat umum dalam bahasa Inggeris kerana kita menggunakan ayat-ayat ini dalam perbualan kehidupan seharian kita. Seperti namanya, ayat-ayat ini digunakan untuk menyatakan sesuatu.

Struktur: Ayat deklaratif mengandungi subjek, kata kerja dan predikat. Subjek datang selepas kata kerja dalam ayat deklaratif.

Sebagai contoh:
1. Dia mahu bermain kriket. 2. Dia bermain piano. 3. Hujan turun selama dua hari.

Bentuk ayat deklaratif lain:

Kalimat deklaratif biasanya membuat pernyataan tetapi kadang-kadang, ia dapat digunakan dalam bentuk mustahak untuk memerintahkan atau memerintahkan, dalam bentuk seru untuk mengekspresikan emosi dan dalam bentuk interogatif untuk mengajukan soalan.

Bentuk Imperatif: Dalam bentuk mustahak, ditulis kerana memberikan perintah atau pesanan . Walaupun ia akan kelihatan seperti pernyataan.

Sebagai contoh:
Anda sekarang akan menutup pintu. Dalam ayat ini tutup pintu adalah klausa penting

Bentuk seru: Kalimat deklaratif juga digunakan untuk menyatakan emosi atau perasaan.

Sebagai contoh:
1. Beech terlalu panas!

Pada dasarnya ia adalah kalimat deklaratif, tetapi juga meluahkan emosi, jadi ini juga merupakan ayat seruan.

Bentuk interogatif : Kalimat deklaratif juga digunakan dalam bentuk interogatifnya. Perbezaan utama ialah ayat tanya mengemukakan soalan untuk mengumpulkan maklumat sementara ayat deklaratif mengemukakan soalan untuk menjelaskan maklumat mengenai sesuatu.

Sebagai contoh:
1. Dia menulis surat? (Kalimat deklaratif)
2. Adakah dia menulis surat? (Ayat soal siasat)

Pernyataan ini dapat dikenal pasti lebih tepat dalam ucapan biasa kita. Dalam bentuk interogatif dari ayat-ayat deklaratif, kami biasa meningkatkan suara kami sedikit menjelang akhir soalan untuk menunjukkan bahawa kami mengajukan soalan daripada memberikan maklumat atau membuat pernyataan.

Di mana ia?

Kalimat "di mana ia berada" adalah frasa atau potongan ayat deklaratif. Tidak betul apabila diajukan sebagai soalan kerana susunan tatabahasa tidak betul.

Kalimat ini boleh digunakan sebagai:

  • Saya tahu di mana ia berada.

Walau bagaimanapun, kalimat deklaratif ini apabila digunakan dalam bentuk interogatif akan…

  • Saya tahu di mana ia berada?

Dengan cara ini ia dapat digunakan dalam bentuk interogatif, tetapi kemudian akan memberi penekanan pada subjek .

Ringkasan: Untuk meringkaskan, dua kalimat "di mana itu" dan "di mana ia" keduanya betul secara tatabahasa tetapi ada konteksnya berbeza. Kalimat pertama adalah ayat interogatif dan harus ada tanda tanya di akhir. Yang kedua bukanlah ayat interogatif tetapi merupakan bahagian dari ayat deklaratif. Ayat interogatif adalah jenis ayat yang digunakan untuk mengemukakan soalan dalam kehidupan seharian kita. Dalam ini, kata kerja hadir sebelum subjek. Ia mempunyai dua jenis, terbuka dan ayat tanya tertutup berakhir. Jadi ayat di mana ia berada? Merupakan ayat interogatif terbuka. Yang berikutnya adalah ayat deklaratif yang digunakan untuk membuat pernyataan mudah atau memberikan maklumat tentang sesuatu. Ini adalah jenis ayat yang paling biasa. Dalam ayat-ayat ini kata kerja muncul selepas subjek. Mereka juga boleh digunakan dalam bentuk ayat lain seperti bentuk wajib, tanda seru dan interogatif. Kalimat di mana ia berada adalah sebahagian daripada ayat deklaratif biasa. Walaupun ia juga dapat digunakan sebagai bentuk ayat penyataan deklaratif.

Soalan Lazim

1. Di mana menggunakannya atau ini?

Penggunaannya: Kami menggunakan "itu" untuk biasanya merujuk pada objek bukan benda hidup.

Penggunaan ini: Kami menggunakan "ini" apabila ada sesuatu yang hampir boleh anda sentuh

2. Bolehkah ia digunakan untuk seseorang?

Ya, kata ganti "it" dapat digunakan untuk seseorang ketika jantina tidak diketahui. juga "Ia" paling sering digunakan ketika berbicara tentang anak-anak atau bayi.

3. Apakah subjek kosong?

Subjek kosong tidak bermaksud apa-apa. Dua subjek kosong yang paling biasa adalah "It" dan "there".

4. Apakah 3 orang dalam bahasa Inggeris?

3 orang dalam Bahasa Inggeris

Orang ke-1 Orang ke-2 Orang ke-3
Bujang: Saya Anda Dia dia itu
Majmuk: Kami Anda Mereka

Kesimpulan:

Kedua-dua ayat itu betul tetapi yang kedua memerlukan konteks yang tepat. "Di mana itu" adalah ayat yang lengkap. Ia adalah persoalan. Di mana kata kerja mendahului subjek. Ia bertanya mengenai lokasi. "Di mana ia" bukanlah ayat yang lengkap. Ia adalah klausa kata nama. Ia adalah sebahagian daripada ayat. Dalam ayat ini kata kerja muncul selepas subjek. Apabila ditulis dalam konteks yang tepat, ia memberitahu tentang lokasi, jadi kedua-duanya betul. Tetapi untuk konteks interogatif, yang pertama (di mana) betul.

Artikel berkaitan:

1. Apakah tanda baca yang betul semasa saya menggunakan frasa 'seperti' dalam ayat?

2. Cara Menggunakan Koma dalam Alamat dan Tarikh

3. Adakah "Selamat Tahun Baru" atau "Selamat Tahun Baru"?

1 Suka